Skolutveckling

TÄNK OM fokuserar på ledarskap, pedagogik och systematik inom förskola och skola. Vi har mångåriga erfarenheter av att arbeta med utbildning och lärande. Genom att vara med och förbättra det undervisningsnära arbetet i vardagen vill vi bidra till en positiv utveckling för skola och samhälle på både kort och lång sikt.

Vi vill bidra till andras framgång och utveckling - både medarbetare, barn och elever!

Våra insatser inom förskola och skola

LEDARSKAP

Våra ledarskapsinsatser syftar bl.a. till

  • ökad självinsikt och mod att utvecklas i sitt ledarskap, i takt med pågående samhällsutveckling.
  • nya perspektiv på hur strategi, struktur och kultur samverkar mot gemensamma mål.
  • konkreta verktyg för att leda och organisera en verksamhet där medarbetare trivs och vill utvecklas.

Pedagogik

Våra utbildningar och insatser inom pedagogik syftar bl.a. till

  • ökad repertoar av didaktiska arbetssätt, metoder och verktyg för att stödja och stimulera elevers olika behov.
  • vetenskapliga perspektiv på vad som kännetecknar framgångsrik undervisning.
  • förståelse för hur undervisning kan varieras och organiseras för att stärka elevers delaktighet, engagemang och motivation.

SYSTEMATIK

Våra utbildningar och insatser inom systematik syftar bl.a. till

  • väl fungerande och tillitsfull styrkedja för ökad undervisningskvalitet.
  • nya arbetsmetoder för att leva upp till krav på uppföljning, systematik och kvalitetssäkring.
  • strategier för att öka medarbetares kompetens att tillsammans driva systematiskt, effektivt och tidsenligt förbättringsarbete.

Våra erbjudanden inom skolutveckling är anpassade för olika målgrupper inom förskola, skola och utbildning - så som förskollärare och förskolechefer, lärare och rektorer, IKT-pedagoger, personal inom elevhälsa och huvudmannarepresentanter.

Alla våra erbjudanden kan bokas i olika genomföranden - t.ex. längre konsultuppdrag, inspirationsföreläsning, workshop, coachning eller utbildningsserier.